NIEUWS & ACTUALITEITEN

CONTACTGEGEVENS

FEA © 2014  |  Privacy Policy

TEL. 035-6010793 SPOED 06-15637730

FEA VERLOSKUNDIGEN

Beppie Benschop

Joyce van Steeg

Eveline van der Woud

 

PRAKTIJKADRES

Dalplein 61

3762 BN Soest

Telefoon     035-6010793

Spoed        06-15637730

Email         info@fea-verloskundigen.nl

Welkom bij verloskundigenpraktijk fea, verloskundige soest, verloskundigenpraktijk soest, soesterberg, zwanger in soest, bevallen in soest, echo in soest, verloskundigen, zwangeschap soest, vitae, verloskundigenpraktijk, bevalling, kraambed, geboorte baby, borstvoeding, badbevalling, thuisbevalling, ziekenhuisbevalling

Privacystatement 

 

Inleiding

Deze website, www.fea-verloskundigen.nl, wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk

Fea. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundigenprakijk omgaat met de

verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement

wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor

welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de

persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Informatie over Verloskundig Centrum

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Soest en ingeschreven onder inschrijvingsnummer

32165871 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het

privacystatement is Verloskundigenprakijk Fea bereikbaar op telefoonnummer 035-6010793.

Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fea-verloskundigen.nl.

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

-Onatal: systeem voor dossiervoering. Hierin worden alle NAW-gegevens (geboortedatum,

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, religie, nationaliteit) verwerkt. De bewaartermijn

is 15 jaar.

-Peridos, Praeventis, Perinatale Registratie Nederland: deze instanties verwerken gegeven mbt

de zwangerschap en bevalling. Uitgebreide uitleg is te lezen in het privacyreglement. De

bewaartermijn is 15 jaar.

-Aanmeldformulier voor inschrijven in de praktijk via de website. De volgende gegevens

worden gevraagd: naam, adres, postcode, e-mailadres, geboortedatum en eerste dag laatste

menstruatie.

-Plaatsen foto van pasgeboren baby op website met toestemming van ouders. De voornaam en

geboortedatum van het kindje wordt gepubliceerd. De bewaartermijn is 1 jaar.

- cookies website????

- Inschrijven ZwangerenPortaal (met o.a. een nieuwsbrief). Dit gebeurd via een beveiligde

verbinding. Met ZwangerenPortaal is via Onatal een verwerkersovereenkomst afgesloten door

Verloskundigenpraktijk Fea. ZwangerenPortaal is een subverwerker van Onatal. De

bewaartermijn is tot uitschrijving van de cliente zelf.

-Persoonsgegevens kunnen ingezien worden door subverwerkers:

-Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland

-mw. E. Jansingh; zelfstandig echoscopiste

 

-In geval van medische noodzaak worden persoonsgegevens verstrekt aan:

-huisarts

-medisch specialist (bijvoorbeeld gynaecoloog en kinderarts)

-kraamzorg

-JGZ (bijvoorbeeld consultatiebureau)

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als

niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de

Verloskundige Prakijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard,

dan bewaart de Verloskundige Prakijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is

om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door

zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder

verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen

uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere

partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw

persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op

basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een

aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15

AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).

Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de

verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u

ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21

AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over

wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met

ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit

privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst

gewijzigd op 26-06-2018.

 
X

Wachtwoord

Verkeerd wachtwoord, stuur ons een mail